• Ansprechpartner:

  Ziya Elikkaya

 • St. Stephans-Platz 11
 • 78462 Constance
 • Germany
 • Monday
  11:30 - 14:30
  17:30 - 00:00
 • Tuesday
  11:30 - 14:30
  17:30 - 00:00
 • Wednesday
  11:30 - 14:30
  17:30 - 00:00
 • Thursday
  10:30 - 14:30
  17:30 - 00:00
 • Friday
  10:30 - 14:30
  17:30 - 00:00
 • Saturday
  12:00 - 15:00
  17:00 - 00:00
 • Sunday
  12:00 - 15:00
  17:00 - 00:00